Căutări care înnobilează

Suntem incluși, toți!

ESENȚIAL

Fiecare om este unic, dar nu toți sunt fericiți, cu toată unicitatea lor. Mulți adolescenți, se visează incluși în anumite anturaje exclusiviste; adesea, includerea unora, respectiv excluderea multora se face pe: relații, putere, inteligență, cunoștințe, frumusețe, carismă, experiență, bani, competențe, etnie, noroc, si alți factori mai mult sau mai puțin etici.

 

Fiecare om tânjește să devină cineva (unic), inclus într-un cerc exclusivist…
poate chiar să creeze unul.
Dar oare am putea să ne imaginăm un cerc special, pentru privilegiați, perfect…
dar care să nu fie exclusivist? Unul care sa nu excludă pe nimeni, da, un cerc al tuturor, inclusiv eu și tu și ei, și toți cei excluși!
Special, cu toți?
Privilegii, pentru toți?
Perfect, cu atâția imperfecți?
Adevărul este că se poate; s-a și realizat deja, independent de credința ta. Nu de un om; rectific:
de un om, dar care era și Dumnezeu în același timp.
Implicațiile sunt enorme pentru identitate și privilegii,
iar în ciuda celei mai mari probleme (link – ignoranța),
aceasta este cea mai mare și cea mai bună veste despre Iisus Hristos, noul reprezentant al umanității:

 

Iisus Hristos este Mântuitorul pentru toți oamenii

 

Argumente? Pasiunea mea este prezentarea acestei vești. Ce sens ar avea să încerc să conving după ce am afirmat că includerea s-a realizat deja, independent de convingerea, acordul și necredința cuiva; opiniile și credințele nu schimbă faptul istoric, realitatea. (Faptul că raportarea la adevăr ne afectează prezentul și viitorul, este o altă chestiune). Hai să privim următorul colaj biblic, în ordinea în care apar în Noul Testament:

1. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. (Ioan 1:9)

2. Noi toți am primit din plinătatea Lui şi har după har. (Ioan 1:16)

3. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, și a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29)

4. Și ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.” (Ioan 4:42)

5. Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.” (Ioan 6:51)

6. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.” (Ioan 12:32)

7. Voi sunteți fiii proorociilor și ai legământului, pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta.” Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.” (Fapte 3:25-26)

8. Care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. (Romani 4:25)

9. Caci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenita a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate ca s-ar găsi cineva sa moara. Dar Dumnezeu Își arata dragostea față de noi prin faptul ca, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:6-8)

10. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. (Romani 5:10)

11. …Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală, a venit o osândă, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. (Romani 5:18)

12. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit (2 Corinteni 5:14).

13. Dumnezeu era in Hristos, împăcând lumea cu Sine (2 Corinteni 5:19)

14. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale … spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ. (Efeseni 1:5,10b).

15. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greșelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus (Efeseni 2:4-6).

16. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi Să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cat si ce este in ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. (Coloseni 1:19-20)

17. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii sa fie mântuiți și sa vina la cunoștința adevărului. Caci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuși, ca preț de răscumpărare pentru toți: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenita. (1 Timotei 2:3-6)

18. Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentrucă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi. (1Timotei 4:10)

19. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat (Tit 2:11)

20. Dar pe Acela care a fost făcut pentru „puțină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă și cu cinste” din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. (Evrei 2:9)

21. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa. (Evrei 9:26)

22. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie (1 Petru 1:3).

23. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. (2 Petru 3:9)

24. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:2)

25. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. (1 Ioan 4:14).

 

Vezi și

Implicațiile Includerii

Esenta Evangheliei – distinctii esentiale

Dumnezeu este cu noi

Este Dumnezeu exclusivist?

 

© Mihail B.

Leave A Comment