Căutări care înnobilează

Sfânta Treime, eterna relație a Iubirii

Dumnezeu!

Cel suprem în iubire, înțelepciune, putere, frumusețe, și orice virtute. Cel de necuprins, Creatorul, Sfânta Treime. Sursa și susținătorul vieții.

 

În supremația Sa, este normal să fie mai mare decât capacitatea noastră de înțelegere; iar acest mister să ne fascineze. Personal, pot să îmi imaginez divinitatea existând într-o altă dimensiune înainte de existența materiei; dar nu pot să îmi imaginez cum să existe Cineva din eternitate, adică fără să aibă un început; chiar și conceptul de „început” are sens în raport cu timpul, iar timpul îl percep în relație cu materia și mișcarea; dar înainte de materie…?

 

Șansa noastră este că în ciuda limitărilor noastre, Dumnezeu a luat inițiativa și a ales să ni se reveleze; astfel revelația divină este una din cele patru surse complementare ale cunoașterii, alături de rațiune, experiență și autorități umane. Frumusețea divinității stă și în faptul că misterul ei nu scade odată cu creșterea revelației.

 

Dumnezeu are multe însușiri, dar mai presus de toate, El există în relație, din eternitate.

 

Nu ar trebui să ne surprindă faptul că Dumnezeul revelat în Scripturi este dragoste (1 Ioan 4:16), spre deosebire de toți ceilalți zei și spre deosebire de cel prezentat în Coran. Doar un Dumnezeu relațional (din eternitate) ar putea fi dragoste (tot din eternitate); iar dragostea presupune: altruism față de altcineva, împărtășire, comunicare, interacțiune; altfel, cum ar putea fi dragoste, un dumnezeu stingher? Astfel, faptul că Dumnezeu există din veșnicie într-o relație de dragoste a trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este un adevăr fundamental al revelației Sfintelor Scripturi.

 

Aș putea să prezint separat mai multe referințe biblice pentru: Dumnezeirea fiecăreia dintre cele trei persoane, Unitatea dar şi Diversitatea celor trei persoane. Am ales totuși câteva fragmente mai reprezentative despre cele trei persoane divine:

 

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; … Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Genesa 1:26-27)

 

‘Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și, afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.’ (Isaia 44:6)

 

1 La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, și viaţa era lumina oamenilor. 10 El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 14 Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 15 Ioan a mărturisit despre El când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine.’”18 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. (Ioan 1)

 

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. 17 Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:16-17)

 

(Isus) Eu și Tatăl una suntem (Ioan 10:30).

 

(Isus îi vorbește Tatălui, înainte de răstignire) Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Și acum, Tată, proslăvește-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea. (Ioan 17:4-5) Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17:24)

 

…din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin! (Romani 9:5)

 

așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. (Tit 2:13)

 

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. 26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14:23,26)

 

Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. (Ioan 15:26)

 

Petru i-a zis: „Anania, pentru ce … să minţi pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din preţul moșioarei? …N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 5:3-4)

 

(După înviere) Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. (Matei 28:18-19)

 

© Mihail B.

Leave A Comment